Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.bip-hotelkonin.mykk.pl/

Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowo – Usługowe „Konin”  Sp. z o.o.
w Koninie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowe „Konin”  Sp. z o.o. w Koninie.

 

Data publikacji strony internetowej

2009-09-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-25.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak połączenia linku tekstowo-graficznego w jeden zasób
  • brak przycisku wysyłania formularza
  • brak etykiet opisowych
  • brak identyfikatorów elementów
  • brak etykiet dla linków graficznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy wsparciu Tingtun Checker z wynikiem 83,4 punktów na 100 możliwych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Ostrowski, emial:rostrowski@hotelkonin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63249 38 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Poruszanie się po stronie internetowej możliwe jest za pomocą klawiatury.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowo – Usługowe „Konin”  Sp. z o.o.,
Al. 1 Maja 13, 62-510 Konin.

Do budynku prowadzą  2  wejścia od Al. 1 Maja i ul. Sybiraków.

Do wejścia od Al. 1 Maja prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Do wejścia od ul. Sybiraków prowadzą  schody bez podjazdów dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2020-03-30 13:26
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 1197
© 2024  |  PTHU KONIN Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK